485 107 462

Politika ISŘ 2024

 

Daldrop Technik s.r.o. Liberec se zabývá montážemi vzduchotechnických zařízení a čistých prostor v nových projektech i rekonstrukcemi a servisem v již provozovaných objektech (www.daldrop.cz).   

 

V celém systému managementu firmy preferujeme hlavně dodržování právních norem a požadavků našich zákazníků, předcházení znečišťování životního prostředí a trend bezúrazovosti při všech našich činnostech. 

 

Zásady obchodního chování stanovují etický a právní rámec, v němž chceme fungovat a zůstat úspěšní. Úspěch závisí na tom, že se chováme k sobě navzájem, k našim zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům spravedlivě a korektně, v souladu se zákony a etickými zásadami. Tyto „Zásady“, které jsou ukotveny v organizačních normách naší společnosti,  také zdůrazňují zákonnou odpovědnost za odhalování možného praní špinavých peněz při našich obchodních transakcích..

Zásada vyloučení konkurence a střetu zájmů - zavazuje všechny zaměstnance společnosti jednat tak, aby nedocházelo ke vzájemné konkurenci při nabídkovém řízení, aby nebylo poškozováno dobré jméno společnosti, aby společnosti nevznikla žádná škoda a bylo zachováno obchodní tajemství.

Pracovní týmy jsou povinny trvale vzájemně spolupracovat v zájmu naplňování cílů celé společnosti, poskytovat si odborné rady a informace.

 

Cílem managementu kvality je udržovat na vysoké standardní úrovni kvalitu předávaného produktu. Procesy kontroly, měření a zkoušení musí prokazovat shodu s právními požadavky a požadavky zákazníka.

 

Zlepšování environmentálního profilu

Vedení firmy pravidelně monitoruje a hodnotí svůj environmentální profil a přijímá opatření vedoucí k jeho zlepšování úsporami energií, snižováním zátěže životního prostředí hlukem a prachem.

 

Na prvním místě v bezpečnosti práce je prevence

 

 

Dosahování trvalé kvality našeho produktu, ochrana životního prostředí, prevence bezpečnosti práce a současně jejich trvalé zlepšování jsou nedílnou součástí řídícího procesu firmy Daldrop Technik s.r.o..

  

 

V Liberci, dne 12. dubna 2024       

 

      Ing. Josef Kouba, ředitel